zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca z napisem - Komunikat

Obwieszczenie

Data dodania: 26 października 2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Legionowo dla obszaru tzw. "Śródmieścia Legionowa".

Cofnij

Mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wejściem w dniu 24.10.2020 r. nowych obostrzeń i ograniczeń w związku z koronawirusem oraz na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 30, art. 39, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVII/520/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miasta Legionowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. "Śródmieścia Legionowa".

Zawiadamiam

  1. o odwołaniu dyskusji publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Śródmieście Legionowa”, w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w dniach 04.11.2020 r. o godz. 16:30 i 05.11.2020 r. o godz. 16:30.
  2. o wyznaczeniu nowego terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. "Śródmieścia Legionowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz nowego terminu i formy dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru tzw. „Śródmieście Legionowa”.

Ww. projekt planu będzie dostępny w dniach od 10.11.2020 r. do 30.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miasta Legionowo, osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu 22 766 40 60. Interesanci wchodzący do urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chusta) oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się on-line na platformie ZOOM w dniu 26.11.2020 r. o godz. 16:30. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić mailowo na adres: architektura@um.legionowo.pl do dnia 19.11.2020 r. do godz. 16:00. Link do dyskusji on-line przesłany zostanie w e-mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Legionowo z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2020 r. (włącznie). Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  1. w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: kancelaria@um.legionowo.pl lub
  3. za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo na stronie www.bip.legionowo.pl oraz
  4. za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2020 r. (włącznie):

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@um.legionowo.pl.

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Legionowo.


Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo, na stronie internetowej Miasta Legionowo: www.bip.legionowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.