zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Współpraca z NGO

Data dodania: 2 maja 2012

Legionowo od lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podczas ostatniej Sesji (25.04) Sekretarz Miasta przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2011 roku.
 

Cofnij

Współpraca gminy z NGO'sami ma charakter dwutorowy – finansowy lub pozafinansowy.

W ramach współpracy finansowej przekazano dotacje w wysokości 1.824.480 zł, a wartość finansowa zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Gminy Legionowo wyniosła 3.989.434,72 zł. Współpraca ta dotyczyła wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, głównie poprzez otwarte konkursy ofert.

Współpraca pozafinansowa odbywała się m.in. poprzez przekazanie organizacjom lokali do prowadzenia zadań statutowych, współpracy partnerskiej (współpraca z Artbale). Prezydent Miasta Legionowo obejmuje honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe na ich wniosek.

W 2011 roku odbyły się cztery nieodpłatne szkolenia dla pracowników Urzędu oraz dla legionowskich organizacji pozarządowych przeprowadzone przez Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Doradcę Wojewody Mazowieckiego. Zwiększony został nadzór zarówno nad realizacją zadań jak i prawidłowego rozliczania dotacji.

Już w 2010 r. na stronie www.legionowo.pl została udostępniona zakładka STREFA NGO z informacjami dla III sektora. Celem tej strony jest umieszczenie w jednym miejscu informacji, które są ważne dla organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Legionowo. Na stronie funkcjonuje także „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” - baza organizacji działających w Legionowie.

Urząd Miasta Legionowo przeprowadził także akcję 1% podatku adresowaną do mieszkańców płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Celem akcji było wsparcie organizacji pożytku publicznego poprzez zachęcenie mieszkańców do przekazania tym organizacjom 1% podatku.

Dużym wsparciem dla Urzędu, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych jest Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, którą w dniu 20 września 2011 r. Zarządzeniem nr 216/2011 powołał Prezydent Miasta Legionowo.
W skład Rady wchodzą:
1. dwaj przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo:
1) Danuta Szczepanik,
2) nacyelink Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
2. dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo:
1) Małgorzata Luzak,
2) Agata Zaklika;
3. siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Roman Biskupski - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym”Nadzieja”,
2) Dorota Wróbel - Górecka - Powiatowa Izba Gospodarcza,
3) Wiesław Jakubczak - Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki,
4) Jan Skakluk - Klub Biegacza Legionowo,
5) Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Abstynenckie „Lepsze Dziś”,
6) Czesław Wojcieszek - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Hufiec Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”,
7) Marzena Litwinek – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Legionowie.
Rada ma charakter konsultacyjny oraz opiniodawczy. Przewodniczącą jest Danuta Szczepanik, a sekretarzem Krystyna Mazuchowska-Pujdak.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych w 2011 roku prowadzona była w Urzędzie Miasta Legionowo przez: Sekretarza Miasta, Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Referat Marketingu.

 

Raport