zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2020

Data dodania: 30 kwietnia 2021
W 2020 roku odebrano z terenu Legionowa ponad 19491,63 tony odpadów, z czego selektywnie zebrano ponad 41,89% z nich.
Cofnij

Do recyklingu trafiło między innymi: 2154,55 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 15,73 tony tworzyw sztucznych, 444,47 tony papieru oraz 518,04 ton szkła oraz 343,12 ton opakowań z metalu. W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 15 482 tony odpadów. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano ponad 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków.

System Gospodarki Odpadami w Legionowie w 2020 roku był obsługiwany przez konsorcjum EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. i MS-EKO Sp. z o.o. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 16 793 790,33 zł. Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2020 do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa: ul. Kampinoska 1, Warszawa, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia;
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, kompostownia, Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin;
 • PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326 Poświętne, kompostownia.

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ilości 27 Mg powstałe z odebranych z Legionowa odpadów przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowiska:

 • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk gmina Otwock SATER Otwock Sp. z o.o., Amest Otwock Sp. z o.o.;
 • Składowisko odpadów Uniszki Cegielnia 32A, 06-513 Wieczfnia Kościelna;
 • Składowisko odpadów Kosiny Bartosowe 57, 06-521 Kosiny Bartosowe.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2020 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 1,22% (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom do dnia 16 lipca 2020 r to maksimum 35%).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,89% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2020 to minimum 50%).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 85,66% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2020 to minimum 50%).

W związku ze zmianą przepisów, poziom recyklingu surowców wtórnych oblicza się z uwzględnieniem odpadów komunalnych zebranych przez punkty skupu znajdujące się na terenie gminy. W roku 2020 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 47445 osób. Kontrole Straży Miejskiej w Legionowie nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. Na wykresach nr 1 oraz nr 2 przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów. Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych.

Obserwuje się w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych. Wzrasta również ilość przeterminowanych i niepotrzebnych leków zebranych przez Gminę w legionowskich aptekach.