zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2021

Data dodania: 29 kwietnia 2022
W 2021 r. z terenu Legionowa odebranych zostało 20747,129 Mg odpadów (w ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano 18238,440 Mg odpadów), z czego selektywnie zebrano ponad 40 % z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 398,3141 Mg tworzyw sztucznych, 555,4029 Mg papieru, 792,4148 Mg szkła, 386,3378 Mg opakowań z metalu, 100,16 Mg Bioodpadów kuchennych, 2809,5400 Mg Bioodpadów ogrodowych, 26,9400 Mg zużytych opon, 1229,2400 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 539,08 Mg odpadów poremontowych. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 3,338 Mg leków. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 16 830 729,99 zł.
Cofnij

System Gospodarki Odpadami w Legionowie w 2021 roku był obsługiwany przez konsorcjum EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. i MS-EKO Sp. z o.o.

Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2021 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 • Suez Zielona Energia Sp. zo.o. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Poznań, Ul. Energetyczna 5, 61-163
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Końskie, Ul. Spacerowa 145, 26-200
 • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Bioelektra Group S.A. Instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów Różanki 12, kod pocztowy 14-240
 • CHEMEKO-SYSTEM Sp. zo.o. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych Wąsosz,  Kod pocztowy: 56-210
 • EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Lubin, Ul. Zielona 3, Kod pocztowy: 59-300
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie, Opoczno, Kod pocztowy: 26-300
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z .o. o. w Ciechanowie, Ciechanów, Wola Pawłowska 23, 06-400
 • Instalacja Komunalna MBP (PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o.)Piotrowo Pierwsze 26/27, Kod pocztowy: 64-020
 • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, Kobierniki 42, 09-413 Stara Biała Lubochnia Górki, Ulica: Lubochnia Górki 68/7, Kod pocztowy: 97-217
 • Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna Wiązowna, 70A, Kod pocztowy: 05-408
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Balin, Ulica: Głogowa 75, Kod pocztowy: 32-500
 • FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie. Środa Śląska, Kod pocztowy: 55-300
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ilości 407,36 Mg powstałe z odebranych z Legionowa odpadów przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowiska:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bartoszyce,
 • Składowisko Odpadów MZO Wołomin Sp. z o.o. w Lipinach Starych,
 • Składowisko odpadów ZUO International sp. z o.o. Kunowice
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu
 • EKO SYSTEM Leszek Felsztyński, Miejskie Składowisko odpadów w Mostkach
 • Składowisko odpadów w Niedźwiadce
 • PW-K "GÓRNA ODRA" Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
 • Składowisko odpadów CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Wąsosz
 • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ruszczynie

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2021 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,55% (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom do dnia 16 lipca 2020 r to maksimum 35 %)
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia : 24,44% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2021 to minimum 20%);
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,98 %

W roku 2021 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 47322 osób. Kontrole Straży Miejskiej w Legionowie nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Na wykresie nr 1 przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Obserwuje się w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych. Wzrasta również ilość przeterminowanych i niepotrzebnych leków zebranych przez Gminę w legionowskich aptekach.