zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2022

Data dodania: 5 lipca 2023

W 2022 r. z terenu Legionowa odebranych zostało 20 543,5475 Mg odpadów (w ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano 18 793,875 Mg odpadów), z czego selektywnie zebrano ponad 43,9 % z nich. Do recyklingu trafiło między innymi: 367,98 Mg tworzyw sztucznych, 1237,7111 Mg papieru, 1023,1383 Mg szkła, 366,7770 Mg opakowań z metalu, 1508,5141 Mg Bioodpadów ogrodowych, 30,1000 Mg zużytych opon, 958,00 Mg odpadów wielkogabarytowych oraz 374,755 Mg odpadów poremontowych. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 2,4150 Mg leków. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 13 875 658,89 zł.

Cofnij

System Gospodarki Odpadami w Legionowie w 2022 roku był obsługiwany przez konsorcjum EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. i MS-EKO Sp. z o.o.

Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2022 do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 • Suez Zielona Energia Sp. zo.o. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Poznań, Ul. Energetyczna 5, 61-163
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Końskie, Ul. Spacerowa 145, 26-200
 • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Bioelektra Group S.A. Instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów Różanki 12,
 • Eko-Myśl Sp. z o.o. Instalacja Komunalna MBP w m. Dalsze
 • CHEMEKO-SYSTEM Sp. zo.o. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych Wąsosz,  Kod pocztowy: 56-210
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Modern Recycling Sp. z o.o. Rudna Wielka
 • Instalacja przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Ławy
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z .o. o. w Ciechanowie, Ciechanów, Wola Pawłowska 23, 06-400
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Kobierniki
 • FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie. Środa Śląska, Kod pocztowy: 55-300
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ilości 880,9985 Mg powstałe z odebranych z Legionowa odpadów przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowiska:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bartoszyce,
 • Składowisko Odpadów MZO Wołomin Sp. z o.o. w Lipinach Starych,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bartoszyce,
 • Składowisko odpadów Wola Pawłowska, Ciechanów
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dalsze, Myślibórz
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kobierniki,
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Krośniewicach
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zakroczymiu
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Siedliska
 • Składowisko odpadów CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Wąsosz
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Końskich
 • Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudnej Wielkiej
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ruszczynie

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2022 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,50% (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom do dnia 16 lipca 2020 r to maksimum 35 %)
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 27,74% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2022 to minimum 25%);
 • Poziom składowania odpadów komunalnych: 4,29 %
 • Udział przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów komunalnych: 0,01 %

W roku 2022 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 47563 osób. Kontrole Straży Miejskiej w Legionowie nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy.

Na wykresie przedstawiono całkowitą ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy.

Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Obserwuje się w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych.