zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Konkurs fotograficzny: Rowerem po Legionowie

Konkurs fotograficzny: Rowerem po Legionowie

Data dodania: 12 sierpnia 2022
Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Rowerem po Legionowie” organizowanym przez Urząd Miasta w Legionowie.
Cofnij

Celem konkursu jest promowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu, który pomaga w walce z ociepleniem klimatu i hałasem w mieście.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie swoich ulubionych zdjęć z rowerowych wypraw po Legionowie. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis co przedstawia dana fotografia.

Zasady konkursu:

 • konkurs trwa od czwartku 18 lipca od godz. 8:00 do środy 31 sierpnia 2022 r do godz. 16:00, w tym okresie należy przesłać zdjęcie/zdjęcia na adres Organizatora,
 • przesyłacie nam ulubione rowerowe zdjęcia Waszego autorstwa z wyprawy rowerowej po Legionowie na adres: kultura@um.legionowo.pl (każdy uczestnik może przesłać max 2 fotografie)
 • zwycięzca otrzyma aparat fotograficzny Aparat FUJIFILM Instax Mini 11 a oprócz tego wyróżnione zdjęcia nagrodzimy zestawami upominków z miejskimi gadżetami, które wręczymy podczas Święta Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 24 września w godzinach od 13:00 do 17:00 na terenie parku przy ratuszu.

Regulamin konkursu fotograficznego: Rowerem po Legionowie

 1. Organizatorzy

  Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Legionowo zwane dalej „Organizatorem”.
  Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Legionowa i trwa od 18 lipca 2022 roku od godz. 8:00 do 31 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00.

 2. Uczestnicy

  W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby z wykluczeniem osób pozostających w stosunku pracy z Organizatorem. Nie obowiązuje limit wiekowy.
  Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

 3. Warunki uczestnictwa
  1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie odpowiadające tematyce konkursu: Zdjęcie z rowerowej wyprawy po Legionowie.
  2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: kultura@um.legionowo.pl . Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis co przedstawia dana fotografia.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
  4. Prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
  5. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
  6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
  7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 4. Ocena prac konkursowych

  O wyłonieniu zwycięzcy konkursu oraz wyróżnionych zdjęć decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

 5. Nagrody
  1. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo: legionowo.pl oraz na fanpagu Legionowo Porusza, Miasto Legionowo na facebooku i profilu Urzędu Miasta Legionowo na Instagramie.

  2. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej pięciu laureatów. Nagrodami w konkursie będą: zwycięzca otrzyma aparat Aparat FUJIFILM Instax Mini 11

  3. a osoby wyróżnione zestawy upominków z miejskimi gadżetami.

 6. Obowiązek informacyjny
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Urząd Miasta Legionowo. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować używając e-mail: iod@um.legionowo.pl

  2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, treści pracy konkursowej oraz innych danych, które zostaną podane przez Uczestnika.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
   • jest autorem załączonych fotografii,
   • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich
   • zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo: legionowo.pl oraz na FanPage Legionowo Porusza, Miasto Legionowo na Facebooku i profilu Urzędu Miasta Legionowo na Instagramie.

Szczegółowe informacje:

 • Daty konkursu: rozpoczęcie 18.07.2022 r., godz. 08:00 – zakończenie: 31.08.2022 r., godz. 16:00
 • Organizatorzy: Urząd Miasta w Legionowie
 • Kontakt: kultura@um.legionowo.pl