zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku

Data dodania: 19 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 203/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Cofnij

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 994) , w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz w związku z § 2 ust. 4 pkt 3 oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.32881) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Legionowo o zasięgu gminnym w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 18 czerwca 2019 r. do 13 września 2019 r. zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii i wniosków do projektu programu na adres email: ngo@um.legionowo.pl oraz otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

§ 4. 1. Opinie i wnioski do projektu programu, które wpłyną drogą elektroniczną do dnia 12 września 2019 r. oraz podczas otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami w dniu 12 września 2019 r. podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, która przekaże swą opinię Prezydentowi Miasta Legionowo.
2. O zasadności przyjęcia wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.
3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w terminie do 30 września 2019 r.
4. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji w terminie do 12 października 2019 r., który zostanie zamieszczony na stronie www.legionowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

_________________

1Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz.Woj.Maz. z 2018 r.poz. 12017)


Załącznik do zarządzenia Nr 203/2019
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Harmonogram prac nad projektem programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalaność pożytku publicznego

1. Zebranie propozycji, które zostaną wpisane do Programu współpracy Gminy Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie spraw nadzorowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legionowo do 30 czerwca 2019 r.
2. Zgłaszanie wniosków od organizacji pozarządowych - przyjmowanie propozycji w formie pisemnej do 12 września 2019 r.
3. Otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Legionowo w Ratuszu w dniu 12 września 2019 r. o godz. 18.00.
4. Raport z przebiegu konsultacji dostępny będzie na stronie: www.legionowo.pl, BIP, do 31 października 2019 r.
5. Opinia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie w sprawie projektu programu wspólpracy - wrzesień/październik 2019 r.
6. Opinia Komisji Rady Miasta Legionowo – październik/listopad 2019 r.
7. Planowane przyjęcie Programu - do 30 listopada 2019 r.
8. Opublikowanie wersji ostatecznej na stronie www.legionowo.pl – 30 listopada 2019 r.