zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Komunikat

Organizacja dyżuru wakacyjnego w 2024 roku

Data dodania: 17 kwietnia 2024

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Cofnij

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola dyżurujące w danym terminie.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą wskazać tylko oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który w danym turnusie pełni dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym przedstawia się następująco:
01.07-12.07.2024 Przedszkola: PM 2, PM 7, PM 1,
Oddział przedszkolny w SP2 (tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych),
15.07-26.07.2024 Przedszkola: PM 9, PM 12, PM 14,
Oddział przedszkolny w SP7 (tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych),
29.07-13.08.2024 Przedszkola: PM 6, PM 10,
Oddział przedszkolny w SP3 (tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych),
14.08-30.08.2024 Przedszkola: PMI 5, PM 3, PM 11,
Oddział przedszkolny w SP1 (tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.
 2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców: rekrutacje-legionowo.pzo.edu.pl zostanie udostępniona 19 kwietnia 2024 r. od godz. 9:00.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.
 4. W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkoli we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 3 przedszkola dyżurujące w danym terminie.
  W przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać tylko oddział przedszkolny w szkole podstawowej pełniący dyżur w danym terminie.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a następnie dzieci z innych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 6. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństwa oraz miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny.
 8. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
  • uzupełniają dane dziecka,
  • wskazują:
   w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkoli:
   • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
   • przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,
   • w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:
    • oddział przedszkolny w szkole podstawowej dyżurujący w danym terminie.
   • zapisują wniosek w systemie.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu:
  • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają odpowiednio w przedszkolu pierwszego wyboru lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/ szkoły.
 10. Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały turnus. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.
 11. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 12. Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu dyżurującym/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest:
  • wydrukowanie i złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i zapisali wniosek w systemie,
  • złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i złożyli wniosek w formie papierowej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

  Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola/szkoły w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2024 imię i nazwisko dziecka”.

  Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 13. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonaną w wyznaczonym terminie na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2024 r. wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli, mogą zgłaszać się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.
 16. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.
 17. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminów określonych w harmonogramie jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola/szkoły, które dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2024 r.

Etapy zapisów/czynność rodzica:

 • 19 kwietnia od godz. 9:00 - 30 kwietnia do godz. 16:00
  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur. Rodzic dokonuje rejestracji, nie będzie możliwości pobrania wniosku. Wniosek do pobrania będzie dostępny dopiero po kwalifikacji.

 • 15 maja godz.12:00
  Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
  Uwaga! Od 15 maja, rodzic będzie miał możliwość po zalogowaniu się na konto dziecka, pobrania wniosku na dyżur wakacyjny.

 • 15 maja od godz. 12:00 - 28 maja do godz. 16:00
  Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za wyżywienie. Uwaga! Potwierdzeniem zapisu na dyżur wakacyjny do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane jest złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty.

 • 4 czerwca godz. 10:00
  Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.
  Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostanie przyjęte.

 • 4 czerwca godz. 12:00
  Publikacja wykazu wolnych miejsc na stronie systemu zapisów.