zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 24 stycznia 2024

Treść: Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo”.

Cofnij

Termin składania ofert wyznacza się od dnia  27 stycznia 2024 r. do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 18:00.


Otwarty nabór do Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie w 2024 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie) otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Legionowo.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,
  • imię i nazwisko kandydata,
  • telefon kontaktowy kandydata,
  • podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,
  • adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 09.02.2024 r. (włącznie): w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdrowie2@um.legionowo.pl.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 20.02.2024 roku

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski