zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018

Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018

Data dodania: 21 września 2017

Przedstawiamy Protokół otwartego spotkania konsultacyjnego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cofnij

W dniu 12 września 2017 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbyło otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu udział wzięli: członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Danuta Szczepanik - Sekretarz Miasta Legionowo i przewodnicząca GRDPP i Ewa Sobierajska - główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Radna Rady Miasta - Danuta Ulkie, Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Lepsze Dziś, Stefan Lasota - Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Wiesław Jakubczak - Stowarzyszenie Artbale, Marek Niewiadomski - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej; przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta współpracujący z organizacjami: Magdalena Borecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Ewa Milner-Kochańska - Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Izabela Chudzik - Arena Legionowo, Monika Zakrzewska – Wydział Promocji i Kultury; oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe: Erazm Domański -Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, Wojciech Jeute - Światowy Związek Żołnierzy AK, Dawid Szulich - UKS Delfin, Krzysztof Bliżewski - UKS Samuraj, Krystyna Drążewska - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja, Tadeusz Kowalewski - PCK Legionowo, Cezary Usik - Wolontariat Legionowo, Agnieszka Marciniak - Fundacja Pasja Życia, Grzegorz Powierża - Fundacja Bizoon, Anna Piotrowska-Janus – Caritas DWP oraz Rafał Florczyk – Zespół ds. Rewitalizacji.

Lista obecności w załączeniu.

Zebranych przywitała Pani Danuta Szczepanik. Poinformowała, że projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej „programem współpracy” został przygotowany na bazie programu z roku 2017 roku. Informacje o programie współpracy były dostępne na stronie www.legionowo.pl oraz w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym „NGO/Organizacje Pozarządowe”.

Z uwagi na brak zgłoszeń od komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo nie zmieniły się zadania priorytetowe, budżet programu planowany został na poziomie 2017 roku.

Z sali padło pytanie jaki jest termin na składanie wniosków do budżetu Gminy na 2018 r.

Pani Danuta Szczepanik poinformowała, że termin do składania wniosków upływa 15 września 2017 r. Program współpracy powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta do 30 listopada 2017 r. (termin ustawowy).

Danuta Szczepanik zwróciła uwagę, że dokumentem uzupełniającym do rocznego programu współpracy z organizacjami jest zarządzenie Nr 235/2016 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ponadto poinformowała, że organizacje pozarządowe składając oferty powinny zwrócić uwagę na to, czy zadanie jest zgodne ze statutem. Od 2016 r., po kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie, nie możemy przy ogłoszeniach konkursowych żądać statutów, wypisów z KRS. Zdarza się, że oferty nie są podpisywane przez osoby uprawnione. Niezręczną sytuacją byłoby rozstrzygnięcie konkursu a potem uchylanie podjętej decyzji, dlatego przed zawarciem umowy pracownik współpracujący z organizacją będzie mógł prosić o statut, lub inne dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że z właściwą osobą zawierana będzie umowa i zadanie mieści się w zadaniach statutowych organizacji.

W związku z tym, że 2016 roku uchwalono Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019 (Uchwała Nr XXIV/321/2016 Rady Miasta Legionowo), nie będzie konkursów ogłaszanych między innymi na zadania z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn, organizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku; zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, ochrony i promocji zdrowia - prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną oraz na krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.

Pan Krzysztof Bliżewski zapytał, co zrobić kiedy zadanie zostało zrealizowane, a faktura przyszła jeden dzień po terminie. Odpowiedź.

Ważny jest termin kiedy faktura została wystawiona. Jeżeli po realizacji zadania, to nie ma możliwości jej zrealizowania, jeżeli natomiast w czasie realizacji zadania, to istnieje możliwość zapłaty w 2 ciągu 14 dni po zakończeniu realizacji zadania. Natomiast nie ma możliwości zapłacenia faktury w terminie 14 dni po i zakończeniu zadania, jeżeli umowa kończy się 31 grudnia. W zasadach przyznawania i rozliczania dotacji jest zapis, który jeszcze obowiązuje, że termin zapłaty kończy się wraz z terminem realizacji zadania. Ten zapis powinien ulec zmianie.

Pani Szczepanik zwróciła jeszcze uwagę na możliwość aneksowania umów. Każda organizacja pozarządowa ma możliwość złożenia wniosku o zmianę kosztów w poszczególnych punktach kosztorysu, jeżeli koszt będzie inny niż przewidywany w ofercie. Należy jednak pamiętać o zasadach, że np. koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10 % dotacji, nie można rezygnować z zaplanowanego wydatku ani wprowadzać nowych pozycji. Ponadto zmiana kosztorysu powinna mieć miejsce przed zmianą planowanego wydatku.

Pan Bliżewski wyraził pogląd, że Urząd i osoby kontrolujące powinny łagodniej podchodzić do wykonania zadań i realizacji wydatków, ponieważ przedstawiciele ngo pracują bez wynagrodzenia w czasie wolnym od pracy.

D. Szczepanik stwierdziła, że docenia pracę społeczników, ale to nie zwalnia ngo do rozliczania się z przyznanej dotacji, która jest przyznana na realizację zadania a nie na wsparcie klubu, czy innej organizacji.

Pan Wojciech Jeute zwrócił się z pytaniem czy można wpisać do programu współpracy nowe zadanie dotyczące ochrony miejsc pamięci i „polityki historycznej” w trakcie roku kalendarzowego.

D. Szczepanik poinformowała, że zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym można złożyć propozycję na realizację zadania w ciągu roku, którego nie ma w programie, wtedy Prezydent Miasta może uznać, że zadanie jest słuszne i może przyznać środki finansowe na to zadanie.

Przypomniała, że organizacja może złożyć uproszczoną ofertę na realizację zadania w okresie nie dłuższym niż 90 dni.  Łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji pozarządowej w danym roku nie może przekroczyć 20.000 złotych .

Nawiązując do powyższego Tadeusz Kowalewski - Przewodniczący Oddziału Rejonowego PCK Legionowo poinformował, że pierwszy raz ma poczucie ciągłości, ponieważ zadanie weszło do programu wieloletniego i ma umowę na dwa lata.

Pan Wiesław Jakubczak zapytał czy będzie możliwe dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji. W latach poprzednich, na jego prośbę Prezydent Miasta wyrażał zgodę, chociaż nie doszło do wykorzystania tych środków, ponieważ realizacja zadania nie doszła do skutku, organizacja nie wygrała konkursu.

Danuta Szczepanik poinformowała, że taki wniosek należy zgłosić do Prezydenta Miasta do 15 września br.

 

Pani D. Szczepanik poinformowała, że 13 października br. kończy się III kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent wystosował pismo do Rady Miasta o wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do Rady Pożytku. Obecnie trwa nabór kandydatów do czwartej kadencji (2017-2019) Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 29 września 2017 roku.

Informacje i formularz znajdują się na stronie internetowej miasta www.legionowo.pl

Tryb powoływania członków oraz organizacji i działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie określa szczegółowo Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 roku. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Legionowo do realizacji zadań określonych w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Radę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo w drodze zarządzenia. W skład Rady wchodzi co najmniej 8 osób, w tym:
- 2 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo,
-
co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych .

Jeśli kandydatów zgłosi się więcej, będziemy robić dodatkowe spotkanie. Jest dużo pracy

Pan Wiesław Jakubczak podzielił się refleksją, że jest od początku funkcjonowania Rady Pożytku, nie udało Mu się załatwić konkretnych spraw, ale „musimy” myśleć bardziej ogólnie.

Wypracowano standardy dotyczące współpracy pomiędzy administracją, samorządem i ngo. Pomimo, że od kilku lat zabiega o powołanie Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, jednak tego nie udało się zrealizować.

Pani Danuta Szczepanik podsumowując , zachęciła do zgłaszania się do Rady.

Na zakończenie podziękowała wszystkim za wzięcie udziału w konsultacjach.

Na podstawie uwag z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo, organizacji pozarządowych i mieszkańców, zgłoszonych na spotkaniu konsultacyjnym opracowana zostanie ostateczna wersja projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała Ewa Sobierajska

Prowadząca spotkanie

Sekretarz Miasta

mgr Danuta Szczepanik