zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu: sześć dłoni splecionych w okrąg.

Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi

Data dodania: 30 listopada 2020

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Miasta Legionowo w dniu 25 listopada 2020 r. uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cofnij

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w mniejszym zakresie w trybie pozakonkursowym.

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany na bazie programu obowiązującego w 2020 roku i był zamieszczony na stronie internetowej miasta.

Projekt programu był konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, Zespołem ds. Rewitalizacji i przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi: Sekretarz Miasta Legionowo, Wydziały: Edukacji, Spraw Obywatelskich, Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Arena Legionowo, Referat Kultury i Współpracy oraz Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na realizację programu zaplanowano kwotę w wysokości 2 400 684 zł.

Miasto współpracuje w sposób finansowy i pozafinansowy z organizacjami w sferze zadań publicznych. Priorytetowe zadania określone w Programie:

 1. pomocy społecznej,
 2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo,
 4. edukacji, oświaty i wychowania: rozwój uzdolnień, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo,
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo,
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo,
 8. promocji i organizacji wolontariatu: promocja i organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo oraz wsparcia dla organizacji pozarządowych,
 9. ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych,
 10. włączenia lokalnej społeczności w proces rewitalizacji,
 11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: rozwoju świadomości obywatelskiej.

Program współpracy na 2021 rok – treść uchwały.