zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Sytuacja seniorów w Legionowie

Data dodania: 20 lipca 2017

Podstawą do prac nad strategią działań na rzecz legionowskich seniorów stała się diagnoza ich obecnej sytuacji w społeczności lokalnej, ich potrzeb, oczekiwań.

By sformułować jakiekolwiek wnioski i przedstawić propozycje kierunków działań na rzecz poprawy sytuacji starszych mieszkańców Legionowa, konieczne było zbadanie, jaki jest stan obecny w różnych aspektach życia lokalnej społeczności, co funkcjonuje dobrze, a co należałoby poprawić czy uzupełnić.

Cofnij

Ocena sytuacji starszych mieszkańców miasta, uwzględniająca różne aspekty i dziedziny życia, została
przeprowadzona w drodze badań socjologicznych,

  • zarówno ilościowych (ankieta - 500 mieszkańców; 325 kobiet i 161 mężczyzn, czternaście osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o płeć),
  • jak i jakościowych (spacer badawczy i kawiarenki konsultacyjne)

Wnioski i rekomendacje z badań

Seniorzy w większości są świadomi potrzeby zdrowego odżywiania, jednak nie wszyscy mają możliwość kupowania zdrowej żywności.

Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być kampania informacyjna o miejscach, w których można zdrową żywność zakupić po przystępnych cenach.

Innym sposobem wsparcia seniorów w zwiększeniu dostępu do zdrowej żywności mogłoby być współorganizowanie kiermaszów zdrowej żywności.

Większym problemem wydaje się jednak dostęp do bezpłatnej opieki lekarskiej. Z uwagi na niezbyt wysokie świadczenia emerytalne bezpłatna opieka lekarska jest dla większości seniorów jedyną możliwością dbania o zdrowie.

Chociaż odsetek tych, którzy uważają, że mają utrudniony dostęp do opieki lekarskiej wynosi kilkanaście procent, to jednak jest to problem na, który należałoby znaleźć rozwiązanie.

Rekreacja jest ważną częścią życia każdego człowieka.

W przypadku seniorów poważnym ograniczeniem możliwości rekreacji jest stan zdrowia i niskie dochody. O tej drugiej kwestii bardzo często respondenci wspominali w komentarzach na marginesach ankiet.

Zatem bez finansowego wsparcia rekreacji seniorów nadal znaczny ich odsetek będzie musiał spędzać
wolny czas w domu. Szczególnie pod uwagę powinny wziąć władze miasta najczęściej wskazywaną przez seniorów formę rekreacji czyli wycieczki turystyczne.

Z badania fokusowego (kawiarenki konsultacyjne) wynika, że starsi mieszkańcy Legionowa preferują krótkie wycieczki, a
takie nie są zbyt kosztowne. W związku z tym należałoby poszukać źródeł ich finansowania (lub dofinansowania).

Sfera publiczna i aktywność obywatelska mogą być dla seniorów narzędziem budowania poczucia przynależności i zaspokojenia potrzeby uznania.

Starsi mieszkańcy Legionowa bez względuna wiek i płeć najbardziej byli zainteresowani spotkaniami z władzami miasta. Być może oznacza  to niespełnioną potrzebę współdecydowania o sprawach lokalnej społeczności, a szczególnie
społeczności seniorów. Ważne jest więc, by jak najszerzej rozpropagować informację o działalności Miejskiej Rady Seniorów, która reprezentuje tę część lokalnej społeczności, będąc ciałem doradczym Prezydenta Miasta Legionowo w sprawach dotyczących seniorów.

Aktywność obywatelska jaką preferują seniorzy to działalność w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Jednak często seniorzy opatrywali pytanie o działalność komentarzem, sugerującym niechęć ludzi młodszych do zaangażowania seniorów. Potrzebna byłaby tu zatem społeczna kampania promująca aktywność obywatelską seniorów.

W sferze edukacji potrzeby seniorów wydają się być związane z wiekiem. Najczęściej wskazywaną dziedziną wiedzy, którą seniorzy chcieliby pogłębiać jest problematyka zdrowia, a zatem kwestia najważniejsza dla ludzi starszych. Najbardziej pożądaną umiejętnością z kolei jest posługiwanie się komputerem i Internetem czyli umiejętność, bez której trudno jest korzystać z udogodnień wynikających z rozpowszechnienia technologii informatycznej.

Niezbędne jest zatem zorganizowanie szkoleń skierowanych do seniorów. Tym bardziej, że formą nauki preferowaną
przez seniorów są krótkie kursy i szkolenia.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale dla wielu seniorów jest on niedostępny ze względów finansowych. Byłoby zatem wskazane znalezienie źródeł finansowania uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku dla osób o najniższych dochodach.

Zainteresowania sztuką koncentrują się na najbardziej popularnych jej formach: teatrze i filmie. Dostępność tych form kultury jest jednak ograniczona dla osób o najniższych dochodach zatem w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych seniorów należałoby wesprzeć finansowo wyjazdy do kin, teatrów, muzeów.

Ważnym aspektem z punktu widzenia starszych mieszkańców miasta jest dostępność przestrzeni miejskiej Legionowa. Seniorzy najwięcej uwag mają do braku toalet w miejscach publicznych i do zbyt małej liczby miejsc wypoczynku. Poza tym zwracano uwagę na złą widoczność tablic informacyjnych i problemy z pokonywaniem przeszkód przez wózek dla niepełnosprawnych.

Często wspominany był też problem, mający istotny wpływ na estetykę przestrzeni publicznej, a mianowicie niedostateczna liczba koszy na śmieci.

Podsumowując, zauważyć można, że wiele oczekiwań i potrzeb seniorów, sformułowanych podczas badań, wskazuje na ich nieznajomość przez instytucje i osoby mające wpływ na różne sfery funkcjonowania lokalnej społeczności.

Wiele z nich można by zaspokoić przez dostosowanie oferty edukacyjne, kulturalnej czy kanałów informacyjnych do potrzeb i możliwości percepcyjnych starszych mieszkańców Legionowa.