zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis - Komunikat

Uwaga: ważne dla podmiotów użyteczności publicznej działających w Legionowie. Nie dotyczy gospodarstw domowych

Data dodania: 26 września 2022

Informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), zakładająca wsparcie dla odbiorców ciepła. Założeniem jej jest ograniczenie wzrostu cen ciepła i ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej (tzw podmiotów wrażliwych - definicja na końcu tekstu), przez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Chodzi o częściowe pokrycie kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych na zasadzie rekompensaty dla nich. Więcej informacji w Dzienniku Ustaw.

Cofnij

Dla podmiotów wrażliwych ustalono średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o ile złożą właściwe oświadczenie do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp.  z o.o.

Oświadczenie składają osoby działające w imieniu i na rzecz podmiotów wrażliwych, w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia tj. od dnia wejścia w życie ustawy (20.09.2022). Podpisuje się je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór oświadczenia opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 1975), w załączniku nr 2.

W oświadczeniu należy wskazać m.in. informacje o nazwie, siedzibie, numerze NIP, REGON, adresie e-mail i numerze telefonu, a także złożyć:

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie podmiotu za odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4;
 2. wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, które będzie zużywane,
 3. określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.

Określenia szacunkowej ilości ciepła w oświadczeniu, należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

Jednocześnie informuję o ciążącej na zasadzie winy, na osobie działającej w imieniu i na rzecz podmiotu wrażliwego wobec tego podmiotu, odpowiedzialności za niezłożenie oświadczenia, albo za określenie w oświadczeniu w sposób rażąco sprzeczny szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana.

Przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Podmiotami wrażliwymi są podmioty określone w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj.:

 1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
 2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
 3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 5. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie,w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienni opiekunowie, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
 9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności,
 10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby tej działalności,
 11. ochotnicze straże pożarne w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
 12. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 
 13. rodzinne domy pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 14. centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 15. kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 16. warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
 17. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.