zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis: Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024 r. - co powinieneś wiedzieć?

Data dodania: 14 lutego 2024

W styczniu opublikowane zostało rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych 2024. Wiemy, że odbędą się one 7 kwietnia. A o jakich jeszcze ważnych zagadnieniach powinniśmy wiedzieć?

Cofnij

Wybory samorządowe 2024 - Informacje na BIP Legionowo


Wraz z nadchodzącymi wyborami samorządowymi rozpoczął się niezwykle pracowity okres dla samorządów, które realizują wiele zadań związanych z tym wydarzeniem. Jest to między innymi zapewnienie ich obsługi, techniczno-materialnych warunków pracy komisji wyborczych oraz wykonanie licznych zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Ile trwa kadencja jednostek samorządu terytorialnego?

Od 2018 roku radnych gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieramy co pięć lat. Do 2018 r. kadencja organów samorządowych była krótsza – trwała 4 lata.

Radni mogą ubiegać się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach. Prezydenci (burmistrzowie i wójtowie miast) są od 2018 r. związani zasadą dwukadencyjności – mogą ubiegać się o reelekcję tylko raz. Przepisy te dotyczą kadencji, które rozpoczęły się w 2018 r., to znaczy, że kadencja 2018-2023 jest pierwszą, która liczy się do maksymalnie dwóch kadencji. Dlatego osoby, które są wójtami, burmistrzami czy prezydentami od wielu kadencji mogą raz jeszcze ubiegać się o ten urząd.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W czasie wyborów samorządowych mieszkańcy zdecydują o tym, kto zostanie ich przedstawicielem w organach jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w kwietniowym głosowaniu, osoby uprawnione zdecydują w Legionowie o składzie rady miasta (21 radnych), rady powiatu (23 radnych w całym organie, w czym 10 pochodzących z naszego miasta), rady sejmiku województwa (łącznie 51 osób, nasz okręg reprezentuje 11 radnych), a także wybiorą prezydenta miasta.

Kto może zagłosować?

W wyborach samorządowych może oddać głos każdy obywatel, który:

 • ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania
 • na stałe zamieszkuje na obszarze gminy, powiatu, województwa, gdzie działa wybierany organ
 • posiada czynne prawo wyborcze

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Czy w wyborach samorządowych można głosować w miejscu, w którym się mieszka, ale nie jest się zameldowanym?

Tak, pod warunkiem, że zaktualizujemy swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można to zrobić, składając odpowiedni wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaniemy uwzględnieni w obwodzie do głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania. We wniosku, poza danymi identyfikacyjnymi: nazwiskiem, imieniem (imionami), nr PESEL, trzeba złożyć oświadczenie co do adresu zamieszkania.

Sprawdź swoje dane

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował, skorzystaj z usługi dostępnej na stronie www.gov.pl.


Kalendarz wyborczy

Do 12 lutego 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego,

Do 22 lutego 2024 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

Do 27 lutego 2024 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych,

Do 4 marca 2024 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy,

Do 8 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

Do 13 marca 2024 r.

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

Do 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

Do 15 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą,

Do 18 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

Od 23 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze do 25 marca 2024 r.,
  • podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:
  • terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 • gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,

Do 28 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,

Do 29 marca 2024 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

Do 4 kwietnia 2024 r.

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania,

5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej,

7 kwietnia 2024 r. godz. 7:00-21:00

 • głosowanie.