zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXIV sesja Rady Miasta Legionowo

23 grudnia 2020
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Legionowo 23 grudnia 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o. o.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020-2026.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o. o.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. budżetu,
  4. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie wniosków komisji Rady Miasta Legionowo właściwej ds. budżetu do projektu budżetu,
  5. przedstawienie autopoprawek Prezydenta Miasta Legionowo ujętych w projekcie uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości, na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, firmie Euronet Polska Sp. z o.o., która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia na terenie Gminy Miejskiej Legionowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na rok 2021.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku W.T. z 6 grudnia 2020 r. Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2020 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2021 rok.
 26. Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Legionowo na 2021 rok.
 27. Oświadczenie Rady Miasta Legionowo w sprawie wariantów koncepcji przebiegu szybkiej kolei przez teren miasta Legionowo.
 28. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 29. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 23, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta