zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXXI sesja Rady Miasta Legionowo

30 czerwca 2021
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miasta Legionowo 30 czerwca 2021 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie" w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legionowo wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
 12. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
  a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
  b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Olszankowej w Legionowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla części działki ozn. nr ewid. 202 w obr. ewid. nr 65 położonej przy ulicy Wysockiego w Legionowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru „Śródmieścia Legionowa”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Warszawskiej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Legionowo na rok szkolny 2021/2022.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2021.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ananimowej skargi na działania Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.
 21. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
 22. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 23.  Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta