zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXXV sesja Rady Miasta Legionowo

30 listopada 2021
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Legionowo 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Adama Mickiewicza, osobie prawnej, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty oraz trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za posiłek i pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior +” w Legionowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Legionowo.
 18. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 19. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański

Na grafice napis Rada Miasta