zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Piktogram: Wspólnota

Zaproszenie do udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Legionowo

Data dodania: 6 marca 2017

Rewitalizacja – to ostatnio bardzo popularne i często używane hasło. Niestety, w wielu przypadkach jest ono stosowane błędnie. Ważne jest zatem właściwe zdefiniowanie pojęcia rewitalizacji i określenie czego tak naprawdę ona dotyczy.

Cofnij

Najprostsze znaczenie rewitalizacji to „przywrócenie do życia” (czyli funkcjonowania) określonego terytorialnie obszaru. Celem rewitalizacji są pożądane zmiany w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej.

Działania związane z renowacją budynków mieszkalnych czy inwestycje w infrastrukturę stanowią jedynie drogę do osiągnięcia celów i są działaniami towarzyszącymi.

Definicja zawarta w ustawie o rewitalizacji z 2015 r. traktuje rewitalizację bardziej szczegółowo, jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Za obszar zdegradowany według polskiego prawa uznany może być teren cechujący się problemami społecznymi i negatywnymi zjawiskami w co najmniej w jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Przyjęte w polskim prawodawstwie definicje, również na pierwszym miejscu eksponują sferę społeczną.

Za rewitalizację często mylnie uznawane są inne działania o odmiennym zakresie interwencji. Dobry przykład stanowi renowacja, definiowana przez słownik PWN jako „odnowienie czegoś, zwłaszcza budynków”.

Renowacja np. kamienic może być jednym z narzędzi służących do realizacji celów rewitalizacji, jednak sama w sobie rewitalizacji nie stanowi. Pokrewnym terminem jest restauracja rozumiana jako „odnowienie zabytków lub dzieł sztuki”.

Kolejnym pojęciem jest rewaloryzacja, czyli „przywrócenie dawnej wartości i dawnego wyglądu zaniedbanym obiektom, dziełom sztuki”. Przykładem jest rewaloryzacja Ogrodu Krasińskich w Warszawie, która za cel miała przywrócenie wartości zabytkowej i odtworzenie elementów historycznych oraz zieleni, nawiązujących do przebudowy ogrodu z przełomu XIX i XX wieku.

Z kolei rehabilitacja oznacza przywrócenie dobrej opinii lub dawnej świetności.

Wymienione procesy nie prowadzą do ożywienia funkcjonalnego obszaru, jedynie prowadzą do jego modernizacji, czyli unowocześnienia. Innym procesem prowadzonym na terenach zdegradowanych lub zdewastowanych np. poprzez uzyskiwanie surowców naturalnych jest rekultywacja.

Rozumiana jest jako „przywracanie terenom zniszczonym działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru” i prowadzona np. na terenach dawnych kopalni lub odkrywek.

Działania związane z rekultywacją mają na celu m.in. poprawę właściwości gleby i przywrócenie ukształtowania terenu, a tereny zrekultywowane są później zalesiane, powstają na nich zbiorniki wodne lub tereny rekreacyjne.

Ogólnym procesem, w skład którego zaliczona może zostać rewitalizacja jest restrukturyzacja, oznaczająca generalne przekształcenia lub przebudowę.

Przegląd definicji poszczególnych procesów, uwidacznia wyjątkowe znaczenie sfery społecznej w rewitalizacji w porównaniu do innych rodzajów działań.

Rewitalizacja może być prowadzona na dwa różne sposoby – pierwszy zakłada włączenie lokalnej społeczności w przebiegający proces (tzw. rewitalizacja integracyjna), drugi zaś wprowadzenie nowych funkcji w celu przyciągnięcia nowych mieszkańców (bez udziału lokalnego społeczeństwa, jest to tzw. rewitalizacja implementacyjna).

Zrozumienie istoty rewitalizacji jest ważne dla właściwego sformułowania zapisów nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Legionowa.

Na przygotowanie nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasto Legionowo pozyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, z którego sfinansowane zostaną m.in. warsztaty dla mieszkańców mające na celu wspólne wypracowanie zapisów Programu.

W ramach prac nad dokumentem, 24 i 28 marca w godzinach 9.30-17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbędą się warsztaty które pomogą zrozumieć przebieg procesu rewitalizacji, a także służyć będą wspólnemu wypracowywaniu rozwiązań i projektów.

Zgłoszenia udziału mogą Państwo dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy odt. (formularz zgłoszeniowy pdf.), który należy przesłać na adres email: fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl lub złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach konsultacji planowane są także otwarte spotkania konsultacyjne 5 i 11 kwietnia o godz 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji mogą Państwo składać poprzez „kartę przedsięwzięć docx” kartę przedsięwzięć pdf (do 29 marca) lub formularz uwag docx  formularz uwag pdf. (w dniach 31 marca – 6 kwietnia).

Formularze należy przesłać na adres email: fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl lub złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo. Dodatkowo formularz uwag od 31 marca będzie można wypełnić online (link ).

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 i tym samym decydowania o rozwoju swojego miasta.

Informacja o badaniach ankietowych