zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Ul. Husarska 19
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
Ul. Husarska 19
05-120 Legionowo
biuro@moveri.pl
Kontakt telefoniczny:
531181077
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000530797
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Agnieszka Dudewicz
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:
1. naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
2. oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wyksztalcenia kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
3. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych;
4. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
5. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali i zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
6. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
7. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitacje osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;
8. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie rożnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
Doświadczenie:
brak
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
brak
Data aktualizacji danych:
02.02.2015