zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
rejestracyjny - 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 33/50
działania - Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej 16/Klub osiedlowy
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Wolontariat Legionowo, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 33/50
e-mail: wolontariatlegionowo@wp.pl
Kontakt telefoniczny:
602 878 623
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych poz. 14
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Prezes Zarządu - Cezary Usik, Wiceprezes Zarządu - Marek Dabrowski
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celem stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promowaniu idei wolontariatu i ideałów solidaryzmu społecznego;
2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wolontariatu i idei pracy wolontariackiej;
3. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy;
4. Kształtowanie czynnej postawy szacunku dla drugiego człowieka, wspieranie działań sprzyjających rozbudzaniu patriotyzmu i świadomości obywatelskiej.
5. Działalność charytatywna;
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy;
8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
9. Wspieranie inicjatyw w zakresie polityki senioralnej, działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna seniorów, kształtowanie postaw pro zdrowotnych i zdrowego stylu życia oraz integracji międzypokoleniowej;
10. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców;
11. Prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i kulturalnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
13. Działalność w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
15. Działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. Działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwstawiania się patologiom społecznym;
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe o podobnych celach działania.
Doświadczenie:
Stowarzyszenie współpracuje z samorządami gmin powiatu legionowskiego i ich instytucjami oraz wieloma organizacjami pozarządowymi różnego szczebla. Od listopada 2017r. prowadzi Klub Osiedlowy na osiedlu Piaski. Reprezentuje, koordynuje i wspiera inicjatywę społeczną Odkręcamy Legionowo.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
https://www.facebook.com/WolontariatLegionowo/ https://www.facebook.com/odkrecamylegionowo/
Data aktualizacji danych:
30-11-2017