zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych - konkurs ofert

Data dodania: 09 maja 2016

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn. : "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

Cofnij

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Prezydent Miasta Legionowo

na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.), w związku z § 16 pkt 9 lit. d załącznika do uchwały XIII/152/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn. : "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1. Rodzaj zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych

2. Tytuł zadania publicznego:"Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2016 r.: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

II. Zasady przyznawania dotacji:

1) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.),

2) programie współpracy Gminy Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały XIII/152/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Legionowo nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania

3. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie realizacji zadania wykazują w swojej ofercie udział finansowych środków własnych, rozumianych jako środki finansowe nie pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo, przeznaczone na realizację zadania oraz prowadzą działalność odpłatną w dziedzinie objętej konkursem (informacja o tym, że jest prowadzona działalność odpłatna i rodzaje tej działalności muszą być określone w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu).

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

2. Beneficjentami projektu są dzieci – uczniowie szkół podstawowych w wieku 7 – 12 lat.

3. Forma wypoczynku: wypoczynek na terenie Gminy Miejskiej Legionowo w formie półkolonii stacjonarnych.

4. Czas trwania zadania:

Projekt powinien zakładać realizację zadania w jednym z dwóch wariantów:

a) cztery pięciodniowe turnusy dla max. 70 dzieci dziennie lub

b) dwa pięciodniowe turnusy dla max. 140 dzieci dziennie,

we wskazanym przez Oferenta w Ofercie terminie wypoczynku dzieci pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia 2016 r.

Za 1 turnus traktuje się wypoczynek dla (w zależności od wybranego wariantu) nie więcej niż 70 lub nie więcej niż 140 dzieci, w grupach maksymalnie 20 osobowych, przez co najmniej 10 godz. dziennie od poniedziałku do piątku; (preferowane godziny: 07:00 – 17:00).

Łącznie projekt powinien zakładać (w zależności od wybranego wariantu) 10 lub 20 dni roboczych zajęć.

5. Termin realizacji zadania: zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 08 czerwca 2016 r. i zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2016 r.

6. W ramach zadania Oferent musi zapewnić beneficjentom co najmniej:

- bezpieczne warunki wypoczynku oraz właściwą opiekę wychowawczą, w odpowiedniej liczbie,

- dzienne wyżywienie, w tym jeden ciepły posiłek oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej,

- atrakcyjny program rekreacyjno-edukacyjny, z zastrzeżeniem, że celem programu powinno być propagowanie zdrowego stylu życia, uprawianie sportu i przeciwdziałanie uzależnieniom,

- ubezpieczenie NW,

- miejsce organizacji półkolonii przystosowane do realizacji tego typu zadań, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz sanitarne (dopuszcza się pomieszczenia w legionowskich placówkach oświatowych).

7. W celu uatrakcyjnienia oferty w ramach zadania Oferent pobierał będzie opłaty w wysokości nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 zł za osobę za 1 turnus, z zastrzeżeniem, że pobierane od beneficjentów (uczestników) opłaty (wynagrodzenie) nie mogą być wyższe od kosztów (bezpośrednich i pośrednich - nie ma marży).

8. Półkolonia musi zostać zorganizowana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz zgłoszona do Kuratorium Oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

9. Wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania Oferent ma obowiązek złożyć listę beneficjentów zawierającą ich imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu weryfikacji spełniania warunku, iż beneficjenci są tylko i wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Legionowo.

10. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 

IV. Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia: 01 czerwca 2016 r.

2. Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz.
J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

b) tytuł zadania,

c) adnotację "nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert”.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w pkt 3, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) odpis lub kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumentu
o powołaniu do życia kościelnej osoby prawnej lub kserokopii aktu erekcyjnego lub dokumentu potwierdzający fakt erygowania domu zakonnego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, opatrzonych aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Dopuszcza się możliwość aktualnego odpisu z KRS wydrukowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

b) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

c) oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,

d) program półkolonii, zawierający w szczególności konspekt zajęć lub działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, uprawianie sportu i przeciwdziałanie uzależnieniom.

5. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub

2) kopię dokumentu zawierającą na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ...” wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego dokumentu muszą być ponumerowane.

Podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko
z zaznaczeniem pełnej funkcji).

6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub
realizowanych przez niego projektach.

V. Terminy i tryb wyboru ofert

1. Oceny formalnej dokona Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych.

2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.

3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo w formie zarządzenia, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.legionowo.pl oraz na stronie internetowej gminy: www.legionowo.pl .

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

6. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 02 czerwca 2016 r. godz. 11:00, w Urzędzie Miasta Legionowo.

8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 06czerwca 2016 r.

VI. Kryteria wyboru ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:

Kryterium oceny

Maksymalna liczba punktów

I. Ocena możliwości realizacji zadania:
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne).

25

II. Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł:
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

20

III. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów.

25

IV. Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

20

V. Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

10

Liczba punktów ogółem

100

2. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi: 65.

VII. Na realizację ww. zadań tego samego rodzaju Gmina Miejska Legionowo przekazała
dotacje:

- w 2015 r w kwocie 25.000 zł,

- w 2016 r. w kwocie 0 zł.

VIII. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:

1. W polu „organ administracji publicznej” znajdującym się na pierwszej stronie oferty należy wpisać : „Prezydent Miasta Legionowo”.

2. Należy zwrócić uwagę, aby w każdym miejscu oferty, w którym znajduje się odnośnik do przypisu 1), skreślić niewłaściwy wariant.

3. W ofercie nie wolno zmieniać kolejności lub usuwać pytań, tabel lub ich części.

4. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie. W przypadku, w którym dany zapis oferty nie dotyczy podmiotu lub organizacji, prosimy o wyraźne wpisanie „NIE DOTYCZY” lub wpisanie „0”, w przypadku tabel dotyczących kalkulacji przewidywanych kosztów.

IX. Dodatkowych Informacji udziela:

Ewa Milner-Kochańska

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

tel. 22 766-40-08, 22 766 40 91


OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn. : "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

 

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie), otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych ww. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- imię i nazwisko kandydata,

- telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych pn. : "Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych".

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 26 maja 2016 r.: pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdrowie2@um.legionowo.pl.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 02 czerwca 2016 r., w Urzędzie Miasta Legionowo.

Osoba do kontaktu: Piotr Śliwiński tel. 22 766 40 91.

  Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski