zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Komunikat

Oferta pracy: Inspektor w Referacie Budżetu i Analiz - WK.2110.6.2021

Data dodania: 18 lutego 2021
Termin składania dokumentów upływa 1 marca 2021 r. o godz. 16:00.
Cofnij

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Legionowo.

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
 2. Stanowisko pracy: inspektor w Referacie Budżetu i Analiz – jedno stanowisko, pełny wymiar czasu pracy.
 3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane wykształcenie ekonomiczne,
  3. doświadczenie zawodowe:
   • przy wykształceniu średnim – co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
   • przy wykształceniu wyższym – co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  7. znajomość regulacji prawnych z zakresu:
   • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
   • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
  8. nieposzlakowana opinia.
 4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021r. poz. 217 z późn. zm.),
  2. praca w zakresie programów do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@
  3. komunikatywność,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. dobra organizacja czasu pracy,
  6. zdyscyplinowanie,
  7. sumienność,
  8. zaangażowanie,
  9. rzetelność w wykonywaniu powierzonych zdań,
  10. samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 5. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. przygotowywanie projektów uchwał budżetowych oraz innych projektów uchwał i zarządzeń związanych z budżetem gminy,
  2. sporządzanie miesięcznego kasowego wykonania budżetu gminy,
  3. przygotowywanie kwartalnej, rocznej informacji z wykonania budżetu gminy,
  4. współpraca w ramach planowania i zmian budżetu z komórkami Urzędu Miasta i jednostkami organizacyjnymi,
  5. przestrzeganie i uzgadnianie planu budżetu komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych przed skierowaniem dokumentów księgowych do realizacji.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem urządzeń biurowych, wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo oraz poza nim. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy. Praca przy monitorze ekranowym. Budynek Urzędu Miasta Legionowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Umowa o pracę na czas określony 1 roku.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w myśl art.16 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  Informuję, że w miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta,
  3. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
  6. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  9. podpisane odręcznie oświadczenie o znajomości regulacji prawnych z zakresu:
   • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
   • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
  10. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stanowiska kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Legionowo – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – inspektora w Referacie Budżetu i Analiz – WK.2110.6.2021” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
  Termin składania dokumentów upływa 1 marca 2021 r. o godz. 16:00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miasta Legionowo.
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Inne informacje:
  • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 8.
  • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu lub adres e-mail oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo.