zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zapraszamy na XIII sesję Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
27 listopada 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Miasta Legionowo 27 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na własność Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Jana Kochanowskiego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na 2 piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 1 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 38 w obrębie nr ewidencyjny 18 położonej przy zbiegu ulic Jasnej i Krótkiej w Legionowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w użytkowanie wieczyste, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej przy zbiegu ulic Kujawskiej, Piastowskiej i Krakowskiej w Legionowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na rok 2020.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku Z. Ś. i innych właścicieli garaży przy ul. A. Mickiewicza w Legionowie z 25 września 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
19. Opinia w sprawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 10 października 2019 r. dotyczącego projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowiec Jabłonowski”.
20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 18, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej