zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

XLVIII sesja Rady Miasta

Data dodania: 12 października 2018
XLVIII sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Legionowo 24 października 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Cofnij

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Legionowo, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i prezesów spółek gminnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo za 2017 rok oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż i zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu gruntu położonego w Legionowie przy ul. Piaskowej u zbiegu ul. Aleja Sybiraków.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. gen. Józefa Sowińskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Legionowo.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku W.K. z 27 września 2018 r. KZB ˝Legionowo˝ Sp. z o.o. zgodnie z właściwością.

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Legionowo za rok szkolny 2017/2018.

17. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.

18. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

19. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 


W porządku obrad, w pkt. 15, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej