zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XX sesja Rady Miasta Legionowo

26 sierpnia 2020
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Miasta Legionowo 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o. o.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2027.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działki o nr ewid. 1/748 z obrębu ewid. nr 63 położonej przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągowego-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Suwalnej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tej części nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Targowej 73.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 ”Mój Rynek”, położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m².
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomników przyrody.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Międzyszkolnym Zespole Nauczania Mniejszości Ukraińskiej w Warszawie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty na pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc maj 2020 r.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo rodzin repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus”.
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie tytułu Honorowego obywatela Miasta Legionowo.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi M. S. i A. P. z 28 maja 2020 r., uzupełnionej pismem z 18 czerwca 2020 r., na działania Prezydenta Miasta Legionowo.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku W. G. z 1 czerwca 2020 r.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku W. G. z 30 lipca 2020 r. Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi J. B. z 12 czerwca 2020 r. na działalność Prezydenta Miasta Legionowo.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie z 15 czerwca 2020 r.
41. Oświadczenie w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
42. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
43. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
44. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
45. Wolne wnioski.
46. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 36, 37, 38, 39, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.
Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis: Rada Miasta