zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXII sesja Rady Miasta Legionowo

28 października 2020
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Legionowo 28 października 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Legionowo, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i prezesów spółek gminnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla „in blanco”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020-2027.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie część działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Przemysłowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej DPD Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, na rzecz klubu Legionovia S.A., który korzystał z tych pomieszczeń na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku W. G. z 19 sierpnia 2020 r. wraz z pismem uzupełniającym z 3 września 2020 r.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Legionowo za rok szkolny 2019/2020.
 16. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 14 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Ewa Wiśniewska
Główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta