zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Kilka osób siedzących na krzesłach podczas spotkania

Seniorzy ze strategią

Data dodania: 29 kwietnia 2022

Legionowscy seniorzy wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” oraz Urzędem Miasta Legionowo przeprowadzają konsultacje „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”. Pierwsze z nich odbyły się wczoraj (28.04) w legionowskiej Poczytalni. Mają one doprowadzić do stworzenia dokumentu, który obejmie docelowo wszystkich mieszkańców Legionowa w wieku powyżej 60 lat, czyli około 12 tysięcy osób. Ma ona na celu stworzenie miasta przyjaznego seniorom poprzez udzielane im wsparcie, ich aktywizację i wykorzystanie drzemiącego w tej grupie społecznej potencjału, jak również opiekę nad nimi.

Cofnij

Uwagi i propozycje do Strategii można zgłaszać do SPP Nadzieja
do 30 czerwca 2022 r. na adres e-mailowy spp-nadzieja@wp.pl
(w tym poprzez formularz uwag) lub telefonicznie pod nr 694 409 087.

Koordynatorem ds. Strategii tego projektu został Rafał Florczyk,koordynatorkami tematycznych zespołów eksperckich zostały: Dorota Wróbel-Górecka – „Zdrowie i edukacja”, Zenona Bańkowska - „Edukacja i kultura”, Renata Gorzelak – „Sfera obywatelska”. Wykonawca diagnozy jest Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych.

W polityce senioralnej chodzi o to, aby w wielu obszarach wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób starszych – mówi Rafał Florczyk, koordynator ds. strategii – widać, że już sama praca nad dokumentem przynosi konstruktywne wnioski a strategia, która powstanie będzie wyznacznikiem dla naszych przyszłych działań. Dlatego to tak ważny dokument, który pozwoli się gruntownie przygotować do zmian jakie zachodzą nieustannie w demografii. Teraz będziemy wsłuchiwać się w ich opinie i komentarze do projektu strategii.

Wstępne diagnozy wykazany w dokumencie to:

  1. Narastające poczucie izolacji wywołane przedłużającym się stanem pandemii Covid-19, niewystarczająca integracja z osobami z własnej grupy wiekowej jak i młodszymi pokoleniami. Lęk i frustracja wywołana stanem pandemii wymieniane są zarówno przez uczestników badania ankietowego jak i uczestników Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (Kawiarenki konsultacyjne).
  2. Również z odpowiedzi uczestników obydwu wspomnianych badań można wnioskować o niezbyt wysokiej aktywności kulturowej i obywatelskiej seniorów, często powiązanej z niechęcią lub niewystarczającą motywacją do podejmowania takich aktywności; wynika to zarówno z przyzwyczajaniem się do stanu izolacji, jak również brakiem wystarczającej wiedzy na temat oferty rekreacyjnej, kulturowej i prospołecznej skierowanej specjalnie do grupy senioralnej.
  3. Zbyt niska dbałość o profilaktykę zdrowotną; większość uczestników badania ankietowego odwiedza lekarza dopiero wtedy kiedy coś im faktycznie dolega, rzadziej w celach profilaktycznych/kontrolnych.
  4. Wykluczenie cyfrowe dotyczące części seniorów, zwłaszcza tych najstarszych; efektem wykluczenia cyfrowego może być np. niemożność do aktywności kulturowej lub kształcenia za pomocą technik zdalnych; najstarsi seniorzy częściej załatwiają sprawy urzędowe stacjonarnie, „na miejscu”, podczas gdy nieco młodsi czynią to przez Internet, nie wychodząc z domu.
  5. Poczucie deficytów kulturowych, niewystarczającej integracji społecznej jest wspólne dla wszystkich badanych grup wiekowych. Motywacja do zmiany tego stanu rzeczy może być jednak różna w zależności od wieku seniora i/lub miejsca jego zamieszkania; wraz z wiekiem lub zamieszkiwaniem z dala od „centralnych” ośrodków miasta maleje i chęć opuszczania swojego miejsca zamieszkania.
  6. Na podstawie odbytych Spacerów Wirtualnych można stwierdzić, że generalnie obiekty użyteczności publicznej w Legionowie są na ogół dostępne i funkcjonalne dla seniorów. Pewnej poprawy w tym zakresie wymagają Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Pocztowy na ul. Jagiellońskiej.
  7. Jak wynika z ankiet odesłanych przez instytucje i urzędy, Miasto Legionowo nie dysponuje osobnym dokumentem, który zawierałby strategię dotycząca realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej polityki senioralnej.
  8. Nie znaczy to, że poszczególne instytucje i urzędy nie realizują takich działań; przykładami są między innymi Muzeum Historyczne, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta. Pojawia się jednak pytanie, czy działania te nie wykraczają poza niezbędne minimum; zresztą sami respondenci z niektórych instytucji (Miejska Biblioteka Publiczna) przyznają, ze poziom zaspokojenia wybranych potrzeb seniorów jest niewystarczający. Wydaje się nie być przypadkiem to, że blisko połowa instytucji, do których została wysłana ankieta diagnostyczna w formie elektronicznej, na nią nie odpowiedziała.