zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Zasady odbioru odpadów

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy MIejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, komory zsypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) od godz. 7:00.

 • częstotliwość wywozu  – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek lub sobota po ustaleniu z zarządcami budynków) w godzinach 7.00 – 20.00.

Selektywnie zbierane odpady komunalne  - papier, szkło, plastik

 • zestawy pojemników do selektywnej zbiórki rozstawione na terenie miasta.

 • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę tych odpadów zależnie od lokalizacji w godzinach 7:00 – 20:00:

  - pojemniki zielony na szkło – 1 raz na dwa tygodnie;

  - pojemniki niebieski  na papier / tekstylia - 1 raz w tygodniu;

  - pojemnik żółty na plastik / metal - 2 razy w tygodniu.

Odpady „zielone”

 • worki w kolorze brązowym lub w przypadku braku na rynku worków w kolorze brązowym w worku czarnym.

 • zarządcy nieruchomości wielorodzinnych odbierają worki brązowe bezpośrednio w Urzędzie Miasta Legionowo lub na PSZOK przy ul. Olszankowej 36 po wcześniejszym uzgodnieniu,

 • częstotliwość odbioru odpadów – 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych (kwiecień – grudzień). Dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru jeden w styczniu i jeden w lutym. Szczegółowy harmonogram Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • gromadzone w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (przy altankach, pomieszczeniach zsypowych, pojemnikach czy kontenerach),

 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz w tygodniu.

Odpady budowlane, zużyte opony

Odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje o lokalizacji i regulaminie funkcjonowania punktu znajdują się w zakładce PSZOK.

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, komory zsypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki) odbiór od godz. 7:00.
 • Odpady „zielone”

 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,

Selektywnie zbierane odpady komunalne – papier, tekstylia, szkło, plastik, metale

 • worki zapewnione przez Gminę Miejską Legionowo:

  - zielony do gromadzenia odpadów ze szkła
  - żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali
  - niebieski do gromadzenia papieru i tekstyliów.

 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę  – 1 raz na 4 tygodnie zgodnie z harmonogramem, worki udostępnione w dniu odbioru od godz. 7:00 rano.

 • Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej samej ilości worków danego rodzaju. Brakujące worki można dodatkowo pobrać w dziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Legionowo.

Odpady „zielone”

 • worki w kolorze brązowym, zapewnione przez Wykonawcę

 • częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów – 10 razy w roku w miesiącach: marzec - grudzień – zgodnie z harmonogramem. Częstotliwość odbioru odpadów zielonych została zwiększona w stosunku do roku 2017 z 7 razy do 10 razy w roku 2018.

 • Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia 3 worków brązowych. Dodatkowe  worki w ilości 10 szt. można pobrać w dziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Legionowo.

 • Dodatkowo od 2018 roku dla choinek wyznacza się 1 termin odbioru w styczniu, .

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • właściciele wystawiają ww. odpady przed swoimi nieruchomościami – zgodnie z harmonogramem,

 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy do roku (jeden termin w maju, drugi w październiku).

Odpady budowlane, zużyte opony

Odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt rozpocznie działalność w lipcu 2015 r. Informacje o lokalizacji i regulaminie funkcjonowania punktu zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie.

Inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów:

 • przeterminowane i niepotrzebne leki - specjalistyczne pojemniki aptekach
  Zbiórka przeterminowanych leków

 • zużyte baterie – pojemniki w szkołach i przedszkolach oraz Urzędzie Miasta Legionowo