zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2016

Data dodania: 8 czerwca 2017

W 2016 roku odebrano z terenu Legionowa 16 916 ton odpadów, w tym 28% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 453 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 985 ton tworzyw sztucznych, 814 ton papieru, 674 tony metali oraz 73 tony szkła.

W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 14 188 ton odpadów.

Cofnij

Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach.

Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano prawie 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2016 zebrano ich ponad 3 tony.

System Gospodarki Odpadami w Legionowie był obsługiwany przez MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.

Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 6 253 588,84 zł.

Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2016 do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
 • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa;
 • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, kompostownia, Stare Lipy, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, kompostownia odpadów zielonych, ul. Kampinoska 1, 01-934 Warszawa;
 • Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, RIPOK w Guzowie.

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odebranych z Legionowa odpadów, przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowiska:

 • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk gmina Otwock SATER Otwock Sp. z o.o., Amest Otwock Sp. z o.o.;
 • MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa;
 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., składowisku w Krzyżanówku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2016 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,12 % (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2016 to maksimum 45%);
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 32,90 % - wzrost z 28,40% w roku 2015, 20,72 % w roku 2014 oraz 13,27 % w roku 2013 (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2016 to minimum 18 %);
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 87,33 % (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2016 to minimum 42 %).

W roku 2016 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 48 517 osób. Kontrole Straży Miejskiej nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych.

Wykres 1

Wykres 2

Na wykresach nr 1. oraz nr 2. przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Na wykresie nr 3. przedstawione są ilości odebranych z terenu gminy odpadów w latach 2014 - 2016.

Obserwujemy w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych.

Wykres nr 3