zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2014

Data dodania: 8 czerwca 2017
W 2014 roku odebrano z terenu Legionowa 17 105 ton odpadów, w tym 22% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 443 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 691 ton tworzyw sztucznych, 543 tony papieru, 245 ton szkła i 374 tony metali. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach.
Cofnij

System Gospodarki Odpadami w Legionowie był obsługiwany przez MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 6 290 496 zł.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2014 do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

  • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Gwarków 9 oraz ul. Kampinoska 1, Warszawa;
  • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa;
  • PU HETMAN Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38, Nadarzyn; PPHU LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka, gm. Wiązowna, Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka oraz
  • Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki RIPOK w Guzowie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2014 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0 % (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2014 to maksimum 50%);
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 20,72 % - znaczący wzrost z 13,27% w roku 2013 (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2014 to minimum 14%);
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 75,34 % (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2014 to minimum 38%).

W roku 2014 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych systemem gospodarki odpadami wyniosła 50701 osób. Kontrole Straży Miejskiej nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych.

Na wykresach nr 1. oraz nr 2. przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami (SGO) oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Wykres 1.

Wykres 2.

Od czasu wprowadzenia systemu w lipcu 2009 r. sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Na wykresie nr 3. przedstawione są ilości odebranych z terenu gminy odpadów w latach 2008 - 2014.

Od roku 2009 do 2011 (mimo, że SGO wdrożono dopiero od połowy roku) obserwujemy gwałtowny wzrost ilości odbieranych odpadów – powszechność systemu spowodowała, że odpady, które wcześniej trafiały do pobliskich lasów lub były spalane w piecach zostały odebrane od mieszkańców i zagospodarowane przez uprawnione podmioty w specjalistycznych instalacjach. Lata 2012 - 2014 pokazują, że stopniowo zmniejsza się ilość odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych, a rośnie proporcjonalnie udział odpadów selektywnie zbieranych.

Wykres 3.

Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano prawie 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. Wykres nr 4. pokazuje sukcesywny wzrost ilości zbieranych leków. W 2008 roku było ich 890 kg, w 2014 to już 2754 kg. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2014 zebrano 2775 kg.

Wykres 4.