zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2015

Data dodania: 8 czerwca 2017
W 2015 roku odebrano z terenu Legionowa 17 702 tony odpadów, w tym 25% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiły między innymi: 1622 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 618 ton tworzyw sztucznych, 632 tony papieru, 332 tony metali oraz 90 ton szkła. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano 2,5 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2015 zebrano 1847 kg.
Cofnij

System Gospodarki Odpadami w Legionowie był obsługiwany przez MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka. Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 6 249 684,64 zł.

W lipcu 2015 r. uruchomiono dla mieszkańców Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Legionowie przy ul. Olszankowej 36 oraz zwiększono liczbę zestawów pojemników do selektywnej zbiórki na terenach osiedli wielorodzinnych z 50 do 195.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2015 do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

  • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;
  • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa;
  • PU HETMAN Sp. z o.o., ul. Turystyczna 38, Nadarzyn;
  • Ziemia Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki RIPOK w Guzowie.

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odebranych z Legionowa odpadów, przeznaczone do składowania (łącznie jedynie 300 kg) zostały przekazane na składowiska:

  • Międzygminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne w Jaskółowie, gm. Nasielsk Zarząd Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nasielsku, ul. Płońska 43;
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne w Dalanówku, gm. Płońsk, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4;
  • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk gmina Otwock SATER Otwock Sp. z o.o.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2015 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,001 % (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2015 to maksimum 50%);
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,40 % - znaczący wzrost z 20,72 % w roku 2014 oraz 13,27 % w roku 2013 (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2015 to minimum 16 %);
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 68,61 % (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2015 to minimum 40%).

W roku 2015 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych systemem gospodarki odpadami wyniosła 48 790 osób. Kontrole Straży Miejskiej nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych.

Na wykresach nr 1. oraz nr 2. przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami (SGO) oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Wykres 1.

Wykres 2.

Od czasu wprowadzenia systemu w lipcu 2009 r. sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Na wykresie nr 3. przedstawione są ilości odebranych z terenu gminy odpadów w latach 2008 - 2015.

Od roku 2009 do 2011 (mimo, że SGO wdrożono dopiero od połowy roku) obserwujemy gwałtowny wzrost ilości odbieranych odpadów – powszechność systemu spowodowała, że odpady, które wcześniej trafiały do pobliskich lasów lub były spalane w piecach zostały odebrane od mieszkańców i zagospodarowane przez uprawnione podmioty w specjalistycznych instalacjach.

Lata 2012 - 2015 pokazują, że stopniowo zmniejsza się ilość odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych, a rośnie proporcjonalnie udział odpadów selektywnie zbieranych.

Wykres 3.